Nota prawna

Całkowita zawartość strony internetowej www.bsmsolutions.org (dalej Serwisu) w tym jej układ graficzny, stanowi wyłączną własność firmy BSM Solutions Sp. z o.o. Sp. k. i podlega międzynarodowym prawom ochrony własności intelektualnej. Własność tą można wykorzystywać jedynie w celach niekomercyjnych lub do osobistego użytku. Zabroniona jest jakiejkolwiek modyfikacja lub dalsze powielanie treści tej strony. Kopiowanie lub wykorzystywanie treści zawartej w Serwisie jest zabronione, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

Za pomocą Serwisu BSM Solutions Sp. z o.o. Sp. k. świadczy usługi drogą elektroniczną w zakresie prezentacji informacji dotyczących sektora badań klinicznych, sektora paliw płynnych oraz usługi dotyczące innych treści wynikających z rozwoju przedsiębiorstwa.

Korzystanie z wyżej wspomnianych usług jest bezpłatne.

BSM Solutions Sp. z o.o. Sp. k. podejmuje starania, by informacje prezentowane w Serwisie były aktualne i precyzyjne. Nie gwarantuje jednak, że prezentowane informacje są precyzyjne, aktualne bądź kompletne. BSM Solutions Sp. z o.o. Sp. k. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku dostępu lub braku możliwości dostępu do Serwisu, a także w związku z jakimkolwiek wykorzystaniem informacji tu zawartych.

Treść tego Serwisu przeznaczona jest dla odbiorców na całym świecie.

W treści Serwisu mogą znaleźć się odnośniki lub nawiązania do innych stron, jednakże właściciele tego Serwisu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za treść tychże stron, a także za żadne szkody wynikające z treści tam prezentowanych. Odnośniki do innych stron podawane są jedynie, jako udogodnienie dla korzystających z tego Serwisu.

Znaki towarowe, usługowe, nazwy handlowe, wzory użytkowe i produkty prezentowane w tym Serwisie są chronione prawem międzynarodowym. Nie wolno ich w żaden sposób wykorzystywać bez wcześniejszego uzyskania pisemnego zezwolenia BSM Solutions Sp. z o.o. Sp. k., za wyjątkiem wykorzystania w celu identyfikacji produktów lub usług danej firmy i innych przypadków przewidzianych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

Wszelkie informacje przesyłane  elektronicznie w obrębie tego Serwisu podlegają Zasadom Prywatności tej strony internetowej. Nadawca jakiejkolwiek korespondencji kierowanej do Serwisu lub w inny sposób do jego właścicieli jest odpowiedzialny za treść zawartych informacji, w tym za ich prawdziwość i dokładność.

Zabrania się korzystania z usług dostarczanych przez Serwis w celu naruszającym obowiązujące prawo.

Serwis ten jest dostarczany w formie usługi dla odwiedzających. Jego właściciel zastrzega sobie prawo do usunięcia, modyfikacji lub uzupełnienia treści tam zawartych bez podania przyczyn i bez powiadomienia.

Wszelkie reklamacje dotyczące usług dostarczanych przez Serwis należy zgłaszać korzystając z formularza kontaktowego znajdującego się w sekcji „Kontakt” niniejszej strony.

Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko adres e-mail i dokładny adres składającego reklamację jak również dokładny opis reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą przez firmę BSM Solutions Sp. z o.o. Sp. k. niezwłocznie, w kolejności wpływania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację poinformowana zostanie w sposób, w jaki została zgłoszona reklamacja, na adres podany w reklamacji.